Villa W., Graz, AT

Architekt: wasmeyer & partner architekten, Graz, AT
Sto-Kompetenz: Stolit MP (PROD0716), Stolit Milano (PROD0532)